لطفاً در صورت استفاده از مطالب بخش آموزشی،  پایگاه www.AnsysHelp.ir را به عنوان مرجع معرفی فرمائید.

با به اشتراک گذاشتن تجارب خود، به رشد علمی و فنی یکدیگر کمک کنیم

تاریخ تأسیس پایگاه: خرداد 1388

سایت تخصصی نرم افزار ANSYS برای مهندسان زلزله و سازه

صفحه اصلی

Text Box: مبانی مقاومت مصالح

مبانی (Basics)

Text Box: مبانی تحلیل سازه ها
Text Box: مبانی دینامیک سازه ها

تجهیزات ابزار  دقیق (Instrumentation)

Text Box: تجهیزات ابزار دقیق
Flowchart: Alternate Process: ساخت انواع شتاب سنج،
راه اندازی، نصب و ساخت 
Data logger و ابزار دقیق
برای آزمایشگاه های سازه و مطالعات ارتعاش محیطی
accmeters@gmail.com
Flowchart: Alternate Process: دیتا لاگر 8 کاناله 
جهت آزمایشگاههای 
سازه - خاک -  مکانیک

آموزش با نسخه 12

Text Box: آموزش با نسخه 12