آموزشی (Educational)

مراجع (References)

Text Box: گزارشهای آموزشی
Text Box: توصیه ها
Text Box: چگونه؟
Text Box: ماکروها
Text Box: کتاب
Text Box: گزارش پژوهشی

توجه: گزارشهای آموزشی این سایت برای نسخه های 12 به پائین تدوین شده، بنابراین برای نسخه های بالاتر ممکن است در مواردی نیاز به تغییرداشته باشد.

 

ANSYSHelp.ir گزارشهای آموزشی شما را به نام شما برای استفاده سایرین در سایت قرار می دهد.

لطفاً در صورت استفاده از مطالب بخش آموزشی،  پایگاه www.AnsysHelp.ir را به عنوان مرجع معرفی فرمائید.

با به اشتراک گذاشتن تجارب خود، به رشد علمی و فنی یکدیگر کمک کنیم

تاریخ تأسیس پایگاه: خرداد 1388

سایت تخصصی نرم افزار ANSYS برای مهندسان زلزله و سازه

صفحه اصلی

ارسال نظر با ایمیل

AnsysHelp.ir@gmail.com

جدید

Text Box: مبانی مقاومت مصالح

مبانی (Basics)

Text Box: مبانی تحلیل سازه ها
Text Box: مبانی دینامیک سازه ها
Text Box: مثالهای آموزشی دانشگاه آلبرتا
Text Box: Masonry.ir

تجهیزات ابزار  دقیق (Instrumentation)

Text Box: تجهیزات ابزار دقیق
Flowchart: Alternate Process: ساخت انواع شتاب سنج،
راه اندازی، نصب و ساخت 
Data logger و ابزار دقیق
برای آزمایشگاه های سازه و مطالعات ارتعاش محیطی
accmeters@gmail.com
Flowchart: Alternate Process: دیتا لاگر 8 کاناله 
جهت آزمایشگاههای 
سازه - خاک -  مکانیک