مثالهای آموزشی دانشگاه آلبرتا

لطفاً در صورت استفاده از مطالب بخش آموزشی، پایگاه www.AnsysHelp.ir را به عنوان مرجع معرفی فرمائید.

با به اشتراک گذاشتن تجارب خود، به رشد علمی و فنی یکدیگر کمک کنیم

تاریخ تأسیس پایگاه: خرداد 1388

دانشگاه آلبرتا در سایت خود تعدادی مثال در رده های پایه، متوسط و پیشرفته برای آموزش کاربران نرم افزار ANSYS قرار داده است. این مثالها برای نسخه 7 نرم افزار و در زمینه های مختلف سازه ای، مکانیکی و حرارتی همراه با ماکروی مربوطه ارائه شده اند. برای دسترسی راحت کاربران مثالهای فوق الذکر عیناً در این صفحه جمع آوری و بصورت فایلهای PDF ارائه شده اند.

آدرس سایت http://www.mece.ualberta.ca/tutorials/ansys

 

1. خرپای دو بعدی. آموزش پایه

2. مثال قاب فضایی-دوچرخه. آموزش پایه

3. قلاب با تنش صفحه ای. آموزش پایه

4. ابزار مدلسازی در ANSYS. آموزش پایه

5. ساخت مدل SOLID. آموزش پایه

6. اثر وزن بر یک تیر طره ای. آموزش متوسط

7. کاربرد بار گسترده. آموزش متوسط

8. تحلیل غیر خطی تیر طره ای. آموزش متوسط

9. تشریح نمودارهای گرافیکی تحلیل. آموزش متوسط

10. کمانش. آموزش متوسط

11. مصالح غیر خطی. آموزش متوسط

12. تحلیل مودال تیر طره ای. آموزش متوسط

13. تحلیل هارمونیک تیر طره ای. آموزش متوسط

14. تحلیل گذرای تیر طره ای. آموزش متوسط

15. مثال ساده انتقال حرارت. آموزش متوسط

16. تحلیل حرارتی با مرزهای مختلف. آموزش متوسط

17. مثال انتقال حرارت وابسته به زمان. آموزش متوسط

18. مدلسازی با Axisymmetry. آموزش متوسط

19. کاربرد گره ها و فنرها در ANSYS. آموزش پیشرفته

20. طراحی بهینه.آموزش پیشرفته

21. زیر سازه (Substructuring). آموزش پیشرفته

22. تحلیل ترکیبی سازه ای حرارتی.آموزش پیشرفته

23. استفاده از المانهای نوع p.آموزش پیشرفته

24. شبیه سازی ذوب شدگی با مرگ المانها.آموزش پیشرفته

25. المانهای تماسی.آموزش پیشرفته

26. زبان طراحی پارامتری ANSYS (APDL).آموزش پیشرفته

27. مشاهده نتایج با زدن مقطع. آموزش پس پردازش

28. استفاده از مسیر (Path) برای مشاهده نتایج. آموزش پس پردازش

29. استفاده از جداول برای مشاهده نتایج. آموزش پس پردازش

30. تغییر تنظیمات گرافیکی. آموزش پس پردازش

سایت تخصصی نرم افزار ANSYS برای مهندسان زلزله و سازه

www.000webhost.com