توصیه ها (Comments)

توصیه شماره 3

همواره قبل از انجام یک تحلیل دینامیکی از تحلیل مودال استفاده کنید تا از صحت مدل خود مطمئن شوید. برای این منظور مقادیر پریودهای اصلی سازه و اشکال مودی آن را کنترل نمائید.

توصیه شماره 2

همواره قبل از انجام هر تحلیل غیر خطی یک تحلیل الاستیک خطی انجام دهید تا از صحت مدل خود مطمئن شوید.

توصیه شماره 4

سعی کنید از واحدهای سازگار بویژه در تحلیلهای دینامیکی استفاده نمائید. برای مثال میتوانید واحدهای زیر را بکار برید:

kg (کیلوگرم) برای جرم و kg/m^3 (کیلوگرم بر متر مکعب) برای چگالی

متر برای واحدهای طولی

N/m^2 (نیوتن بر متر مربع) برای مدول الاستیسیته

N (نیوتن) برای نیرو

m/s^2 (متر بر ثانیه به توان دو) برای شتاب ثقل و شتاب جانبی

با این واحدها، فرکانس سازه در تحلیل مودال هرتز خواهد شد.

توصیه شماره 5

از فایل خود در Working Directory یک کپی به عنوان فایل پشتیبان تهیه کنید. این عمل را قبل از انجام هر تغییر عمده در مدل یا قبل از انجام تحلیل صورت دهید.

توصیه شماره 6

سعی کنید هر پروژه را در دایرکتوری مجزایی قرار داده و از Icon زیر برای خواندن فایلهای قبلی یا ساخت فایل جدید در آن دایرکتوری استفاده نمائید:

ANSYS Product Launcher

در این پنجره نام دایرکتوری پروژه که همان Working Directory شما است و نام فایل جدید یا قبلاً ساخته شده را وارد کنید. در صورتیکه پروژه قبلاً ساخته شده برای بازخوانی آن در برنامه از گزینه زیر استفاده نمائید:

File Resume Jobname

توصیه شماره 7

هنگام استفاده از چند المان متفاوت در اتصال با یکدیگر، انطباق درجات آزادی آنها به یکدیگر را مورد توجه قرار دهید. برای مثال در اتصال یک المان Beam به المان Solidی که فاقد درجه آزادی دورانی است، محل اتصال نمیتواند صلب رفتار کرده و مفصلی عمل خواهد کرد. همین مسئله در مورد اتصال المال Shell به این گونه Solidها نیز صادق است.

توصیه شماره 8

در تحلیلهای دینامیکی مقدار میرایی را در نتایج تحلیل کنترل نمائید. برای این منظور پاسخ ارتعاش آزاد مدل را در یک تحلیل تاریخچه زمانی با وارد کردن یک پالس واحد و تعداد زیادی صفر در رکورد ورودی با بازه زمانی مناسب بدست آورید. سپس با استفاده از رابطه کاهش لگاریتمی دامنه جابجایی، مقدار میرایی را تعیین و با مقدار مفروض اولیه مقایسه کنید.

توصیه شماره 1

برای کار با نرم افزار ANSYS لازم است کاربر با مباحث مربوط به مدلسازی و تحلیل به روش اجزای محدود آشنا باشد.

لطفاً در صورت استفاده از مطالب بخش آموزشی، پایگاه www.AnsysHelp.ir را به عنوان مرجع معرفی فرمائید.

با به اشتراک گذاشتن تجارب خود، به رشد علمی و فنی یکدیگر کمک کنیم

تاریخ تأسیس پایگاه: خرداد 1388

توصیه شماره 9

پروژه های مختلف را در فولدرها یا دایرکتوری های جداگانه قرار دهید.

سایت تخصصی نرم افزار ANSYS برای مهندسان زلزله و سازه

www.000webhost.com