در این صفحه ماکروهای کاربردی در نرم افزار معرفی میشوند. با مطالعه دقیق توضیحات مربوط به هر ماکرو، آن را استفاده نمائید. برای استفاده از هر ماکرو در نرم افزار از دستور *use,*** استفاده نموده و به جای *** نام ماکرو همراه با پسوند آن را قید نمائید. ماکروی مورد نظر برای اجرا باید در Working Directory شما کپی شده باشد.

این ماکروها برای نسخه 10 و 12 تنظیم شده اند، اما اغلب می توانند برای نسخه های بالاتر نیز بدون تغییر یا با تغییر اندک استفاده شوند.

ماکروها (Macros)

این ماکرو برای محاسبه وزن المانهای Select شده، مورد استفاده قرار می گیرد. المانها می توانند از نوع حجمی، صفحه ای یا خطی باشند (به ترتیب مانند SOLID یا SHELL یا BEAM). وزن نهایی در بخش زیر در متغیر WT ذخیره میشود:

Utility Menu → Parameters Scalar Parameters ...

قبل از استفاده از این ماکرو یکبار مدل را تحلیل نمائید.

ماکروی محاسبه وزن المانهای انتخاب شده

Text Box: دانلود ماکروی  W.txt

این ماکرو برای اعمال شتاب تاریخچه زمانی به هرنوع سازه مورد استفاده قرار می گیرد. برای استفاده از این ماکرو ابتدا لازم است یک فایل ورودی تک ستونی شتاب ساخته شده و سپس مطابق راهنما عمل شود.

ماکروی انجام تحلیل تاریخچه زمانی

Text Box: دانلود ماکروی  timehist.txt
Text Box: راهنمای استفاده

از مشکلات کار با مدلهای حجمی، محاسبه مقادیر نیرو در مقاطع مشخص است. در ماکروی Fsec.txt فرآیندی تعریف شده است که بتوان نیروها و لنگرهای مقاطع موازی با صفحه x-y را محاسبه نمود.

ماکروی محاسبه نیروهای یک مقطع در مدلهای حجمی با المان SOLID

Text Box: دانلود ماکروی  Fsec.txt
Text Box: راهنمای استفاده

در برخی از تحلیلهای تاریخچه زمانی یا بارگذاری رفت و برگشتی یک مدل لازم است که عکس العملهای تکیه گاهی چندین نقطه با یکدیگر جمع شوند تا عکس العمل کل به صورت برش پایه یا برش انتهایی بدست آید. از آنجا که گزینه ای برای اینکار در نرم افزار تعبیه نشده است، ماکروی sum-var.txt برای انجام آن تدوین شده است.

ماکروی جمع کردن عکس العملهای تکیه گاهی نتایج تحلیل تاریخچه زمانی یا بارگذاری رفت و برگشتی

Text Box: دانلود ماکروی  sum-var.txt
Text Box: راهنمای استفاده

لطفاً در صورت استفاده از مطالب بخش آموزشی، پایگاه www.AnsysHelp.ir را به عنوان مرجع معرفی فرمائید.

با به اشتراک گذاشتن تجارب خود، به رشد علمی و فنی یکدیگر کمک کنیم

تاریخ تأسیس پایگاه: خرداد 1388

در اغلب تحلیلهای تاریخچه زمانی لازم است مقایسه ای بین مقادیر پاسخ تاریخچه زمانی چند گره صورت گیرد تا حداقل و حداکثر پاسخ بدست آمده در پایان تحلیل مشخص شود. برای این منظور می توان از ماکروی find-max-min.txt استفاده نمود.

ماکروی یافتن مقادیر حداکثر و حداقل پاسخ تاریخچه زمانی جابجایی چند گره

Text Box:  find-max-min.txt
Text Box: راهنمای استفاده

روشهای مختلفی برای تعیین نیروهای اتصال مهار بند به تیر و ستون توسط محققین ارائه شده است که هر یک دارای تقریبهایی هستند. در این ماکرو بصورت اتوماتیک مدل اجزای محدود اتصال مهار بند به گاست پلیت در تقاطع تیر و ستون مدلسازی می شود. مدل بصورت صفحه ای و با المان Shell 63 ساخته شده و رفتار مصالح الاستیک خطی فرض شده است. کاربر می تواند به راحتی مصالح غیر خطی یا نوع المان را تغییر دهد. در این ماکرو موقعیت مهاربند بطور اتوماتیک تعیین می شود.

مشخصات مهاربند، ابعاد ورق، ابعاد سخت کننده ها و موقعیت آنها از متغیرهای ورودی قابل تنظیم توسط کاربر هستند.

ماکروی مدلسازی اتصال مهار بند دوبل ناودانی به تیر و ستون (موقعیت مهار بند اتوماتیک)

Text Box: فایل ماکرو
Text Box: راهنمای استفاده

نرم افزار ANSYS مستقیما از نتایج تحلیل تاریخچه زمانی ویدئو تهیه نمی کند. برای تهیه ویدئو از نتایج این نوع تحلیلها ماکروی ساخت انیمیشن ارائه شده است. در این ماکرو بطور اتوماتیک از نتایج هر گام زمانی فریم به فریم عکس برداری می شود. در نهایت به کمک نرم افزار Image2avi می توان از عکسهای تهیه شده انیمیشن تهیه ساخت.

ماکروی ساخت انیمیشن از نتایج تحلیل تاریخچه زمانی

Text Box: فایل ماکرو
Text Box: راهنمای استفاده
Text Box: نرم افزار Image2avi

این ماکرو مشابه ماکروی قبلی است با این تفاوت که برای مدلسازی اتصال مهاربند به پای ستون برنامه ریزی شده است. همانند قبل مشخصات مهاربند، ابعاد ورق، ابعاد سخت کننده ها و موقعیت آنها از متغیرهای ورودی قابل تنظیم توسط کاربر هستند.

مدل بصورت صفحه ای و با المان Shell 63 ساخته شده و رفتار مصالح الاستیک خطی فرض شده است. در این ماکرو موقعیت مهاربند بطور اتوماتیک تعیین میشود.

ماکروی مدلسازی اتصال مهار بند دوبل ناودانی به پای ستون (موقعیت مهار بند اتوماتیک)

Text Box: فایل ماکرو
Text Box: راهنمای استفاده

سایت تخصصی نرم افزار ANSYS برای مهندسان زلزله و سازه

www.000webhost.com