لطفاً در صورت استفاده از مطالب بخش آموزشی، پایگاه www.AnsysHelp.ir را به عنوان مرجع معرفی فرمائید.

با به اشتراک گذاشتن تجارب خود، به رشد علمی و فنی یکدیگر کمک کنیم

تاریخ تأسیس پایگاه: خرداد 1388

سایت تخصصی نرم افزار ANSYS برای مهندسان زلزله و سازه

Text Box: دانلود ماکروهای فصل سوم
Text Box: دانلود ماکروهای فصل چهارم
Text Box: دانلود ماکروهای فصل پنجم
Text Box: دانلود ماکروی فصل ششم
Text Box: دانلود ماکروهای فصل هفتم
Text Box: دانلود ماکروهای فصل هشتم
Text Box: رکورد شتاب طبس
Text Box: رکورد جابجایی طبس

ماکرو نویسی در ANSYS

بر پایه زبان APDL

با نگرشی بر مهندسی زلزله و سازه

 

تألیف: دکتر محمد جواد جبارزاده

در این کتاب ماکرونویسی در ANSYS را در چهار مرحله مدل سازی، بارگذاری، تحلیل و مشاهده نتایج در قالب پروژه های زیر خواهید آموخت:

 

- تحلیل دینامیکی ارتعاش آزاد سیستم یک درجه آزاد،

- استخراج منحنی ضریب پاسخ دینامیکی با بارگذاری هارمونیک سیستم یک درجه آزاد،

- تحلیل دینامیکی سیستم یک درجه آزاد تحت بار شتاب و جابجایی زمین لرزه،

- تحلیل غیرخطی یک دیوار بنایی بازشودار،

- بهینه سازی یک دیوار بتنی با کُشتن المان های کم بازده،

- تحلیل طیفی و ثقلی یک قاب فولادی دو بعدی و استفاده از Load Case برای ترکیب بارها،

- تحلیل احتمالاتی یک تیر فولادی با رفتار غیرخطی،

به همراه فهرستی منتخب از دستورات متنی ANSYS در زمینه مهندسی زلزله و سازه.

از دیگر تألیفات همین نویسنده:

راهنمای کاربردی نرم افزار

ANSYS

در مهندسی زلزله و سازه

دکتر محمد جواد جبارزاده

معرفی کتاب

روش تهیه کتاب:

 ارسال عدد 2 به شماره 9604-639-0933

 

www.000webhost.com